Sportveiligheid

Wat is een vertrouwenscontactpersoon

SB Helios heeft per 12 september 2022 twee VCP's beschikbaar gesteld. Bovendien heeft de sportraad twee VCP beschikbaar voor alle Utrechtste SSV's. 

De VCP is aanspreekpunt wanneer je iets in vertrouwen wilt bespreken en vervolgstappen wilt onderzoeken als je iets vervelends hebt meegemaakt. Elke vorm van voor jou grensoverschrijdend gedrag kan onderwerp van gesprek zijn. Zoals een vervelende opmerking, onrechtvaardig selectiebeleid, racisme, discriminatie, pesten, uitsluiting, ongewenste intimiteiten of fysieke of mentale mishandeling. Kortom, als je ergens mee zit, is dat altijd genoeg om de VCP te benaderen!
De VCP is opgeleid door NOC-NSF. Op het moment dat je ergens mee zit kan je de VCP benaderen voor een gesprek of advies.

Wat doen wij in dit gesprek?

  • We leggen uit wat je van ons mag en kan verwachten. 
  • Jouw verhaal staat centraal. 
  • We luisteren naar je. 
  • We nemen je serieus. 
  • We geven je informatie. 
  • We geven je (deskundige) opties om tot een oplossing te komen. 
  • We behandelen de informatie vertrouwelijk. 

Vertrouwenscontactpersonen SB Helios

Anne Jongerling
Email: annejongerling@online.nl

Loran Keuning
Email: loran.keuning@live.nl

Vertrouwenscontactpersonen Sportraad

Saskia Arbon
E-mail: saskiaarbon@gmail.com
Mobiel: +31 652258118

Brian Groenewege
E-mail: briangroenewege@live.nl
Mobiel: +31 631949300

Gedragscode SB Helios

Versie: september 2022


1. Toepasselijkheid

In de gedragscode zijn richtlijnen opgesteld voor de leden, trainers en bestuurders van SB Helios. SB Helios hecht grote waarde aan de veiligheid en het welzijn van de leden, de trainers en de bestuurders en zal daarom zorgvuldig toezien op het naleven van deze gedragscode. Deze gedragscode is opgesteld aan de hand van de richtlijnen van van NOC*NSF.

2. De badmintonner (…)

2.1. is open. Wanneer de badmintonner wordt gevraagd iets te doen wat tegen zijn/haar eigen normen en waarden ingaat, meldt hij/zij dit, bijvoorbeeld bij het bestuur. Voor vragen en meldingen kan de badmintonner ook terecht bij de vertrouwenscontactpersoon van de Sportraad of bij het Vertrouwenspunt Sport van NOC*NSF.

2.2. toont respect voor de andere badmintonners, de trainers, de toeschouwers en ieder ander. Hij/zij let op het taalgebruik en presentatie aan anderen. Hij/zij geeft iedereen het gevoel dat hij of zij zich vrij kan bewegen.

2.3. respecteert afspraken. De badmintonner komt op tijd, meldt zich tijdig af, luistert naar instructies en houdt zich aan de regels.

2.4. gaat netjes om met de speelzalen en de omgeving. Hij/zij maakt niets stuk, respecteert ieders eigendommen en laat de kleedkamer netjes achter. Hij/zij ruimt de materialen op en gooit afval in de afvalbakken.

2.5. blijft van anderen af. Hij/zij raakt niemand tegen zijn of haar wil aan.

2.6. houdt zich aan de regels. De badmintonner leest de reglementen, de huisregels, deze gedragscode en alle andere afspraken, en houdt zich daar ook aan.

2.7. tast niemand in zijn/haar eigenwaarde aan. De badmintonner pest niet en onthoudt zich van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedragingen. Hij/zij sluit niemand buiten en is tolerant.

2.8. discrimineert niet. De badmintonner maakt geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken.

2.9. meldt overtredingen van deze gedragscode. Hij/zij meldt overtredingen van deze code bij het bestuur van SB Helios. Voor vragen en meldingen kun je ook terecht bij één van de vertrouwenspersonen of het Vertrouwenspunt Sport van NOC*NSF.

NB: Wanneer bepaalde feiten vertrouwelijk gedeeld zijn, schendt dan dit vertrouwen niet. Wanneer echter de belangen van een lid ernstig in het geding zijn, raadpleeg dan een vertrouwenscontactpersoon.


3. Een trainer (…)

3.1. zorgt voor een veilige omgeving. Hij/zij schept een omgeving waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren. Hij/zij houdt zich aan de veiligheidsnormen en -eisen.

3.2. kent en handelt naar de regels en richtlijnen. De trainer zorgt dat hij op de hoogte is van de regels en richtlijnen én past ze ook toe. Hij stelt ook de sporters in staat om er meer over te weten te komen.

3.3. is zorgvuldig en oprecht bij het vermelden van ervaring en functies. Hij/zij vermeldt alle relevante feiten bij de aanstelling als trainer.

3.4. is zich bewust van machtsongelijkheid en (soms ook) afhankelijkheid en misbruikt zijn/haar positie niet. Hij/zij onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik, emotioneel misbruik, fysiek grensoverschrijdend gedrag, waaronder seksueel getinte opmerkingen, en aanrakingen en seksueel misbruik. Alle seksuele handelingen, – contacten en – relaties met minderjarigen zijn onder geen beding geoorloofd.

3.5. respecteert het privéleven van de sporters. Hij/zij dringt niet verder in het privéleven van de sporters in dan noodzakelijk is. De trainer gaat met respect met de sporter om en met ruimtes waarin de sporters zich bevinden, zoals de kleedkamer of dezaal.

 3.6. tast niemand in zijn waarde aan. Hij/zij onthoudt zich van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedragingen. Hij/zij maakt geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken. Hij/zij sluit niemand buiten en is tolerant.

3.7. is een voorbeeld voor anderen en onthoudt zich van gedragingen en uitlatingen waardoor de sport in diskrediet wordt gebracht.

3.8. neemt geen gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen aan om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport. Wordt er iets aangeboden om iets te doen of na te laten, meldt hij/zij dit aan het bestuur.

3.9. biedt geen gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen aan om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport.

3.10. ziet toe op naleving van regels en normen. De trainer ziet toe op de naleving van de reglementen, de huisregels, deze gedragscode en andere normen. 3.11. is open en alert op waarschuwingssignalen. Hij/zij is waakzaam en alert op signalen en aarzelt niet om signalen door te geven aan het bestuur, de vertrouwens(contact)persoon en/of het vertrouwenspunt sport.

3.12. is voorzichtig. Hij/zij stelt nooit informatie beschikbaar, die nog niet openbaar is gemaakt.

4. Een bestuurder of andere functionaris:

4.1. zorgt voor een veilige omgeving. Hij/zij schept een omgeving waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren.

4.2. is dienstbaar. Hij/zij handelt altijd in het belang van de vereniging of andere

rechtspersoon en richt zich op het belang van de leden, en/of aangeslotenen. 4.3. is open. Hij/zij handelt zo transparant mogelijk, zodat het eenvoudig is om verantwoording af te leggen.

4.4. is betrouwbaar. Hij/zij houdt zich aan regels, waaronder de statuten, reglementen en besluiten van de (inter)nationale bond en afspraken. Informatie wordt gebruikt voor het doel van de organisatie. De bestuurder verklaart vertrouwelijke informatie niet voor eigen gewin of ten gunste van anderen te gebruiken.

4.5. is zorgvuldig. Hij/zij handelt met respect en stelt gelijke behandeling voorop. Belangen worden op een correcte wijze gewogen. Hij/zij is zorgvuldig en oprecht bij het vermelden van ervaring en functies. De bestuurder gaat zorgvuldig en correct om met vertrouwelijke informatie. Hij/zij zal bestuursbesluiten goed onderbouwen zodat men begrip heeft voor de gekozen richting.

4.6. is een voorbeeld voor anderen en onthoudt zich van gedragingen en uitlatingen waardoor de sport in diskrediet wordt gebracht. Hij/zij gedraagt zich professioneel en respectvol, onthoudt zich van aanstootgevende en/of beledigende opmerkingen.

4.7. zet zich intensief in om ervoor te zorgen dat alle leden en trainers gebonden zijn aan de relevante regels. Daarnaast is de bestuurder verantwoordelijk om samen met de leden en trainers gedragsregels voor de eigen vereniging op te stellen.

4.8. neemt (meldingen van) onbehoorlijk en/of grensoverschrijdend gedrag serieus. Hij/zij spant zich in om het onderwerp integriteit bespreekbaar te maken en te houden. Hij/zij zorgt voor een bepaalde mate van alertheid in de organisatie voor onbehoorlijk en/ of grensoverschrijdend gedrag. De bestuurder stimuleert het melden van ongewenst gedrag. Hij/zij treedt adequaat op tegen het schenden van regels en normen door badmintonners, trainers, supporters en anderen.

4.9. spant zich in om in zee te gaan met integere trainers, functionarissen, sponsors, e.a. Hij/zij tracht te komen tot een situatie waarin de sportorganisatie intern en extern handelt met personen en organisaties die van onbesproken gedrag zijn. De bestuurder gaat na of een trainer van onbesproken gedrag is, vraagt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en doet onderzoek, in relatie tot de beoogde functie. Hij/zij verricht onderzoek naar handelspartners, e.a.

4.10. ziet toe op de naleving van regels en normen. De bestuurder ziet toe op de naleving van de reglementen, de statuten, het huishoudelijk reglement, de privacyverklaring, deze gedragscode en andere normen.

5. Wijzigingen

Deze gedragscode kan worden gewijzigd.